ZÁPISY OZ

Zápis 17-28

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Slověnice

28 ze dne 15. prosince 2017, 19:00 – 20:00 hodin

 

Přítomní zastupitelé: Gregorová, Lažan, Moc, Mocová, Vosický

Přítomní občané: Šanda, Zajíček

Nepřítomen: nikdo

Omluven: nikdo

Program jednání:

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti
 2. Informace o aktivitách OÚ od posledního zasedání
 3. Projednání rozpočtu pro rok 2018
 4. Projednání výše odměn zastupitelů na 2018
 5. Rozpočtové opatření č. 8
 6. Rozpočtové opatření č. 9
 7. Diskuse, závěr
 8. Starosta obce uvítal všechny přítomné občany i zastupitele a seznámil je s programem a jeho rozšířením o body 5 a 6.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Bylo přikročeno k určení zapisovatele – Marie Mocová a ověřovatelé zápisu – Gregorová, Vosický, starosta obce konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Hlasování o určení zapisovatele a ověřovatele.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Starosta informoval přítomné o úklidu sněhu na obecních komunikacích. Práci bude provádět K.G. cena za hodinu 750,- Kč.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Zastupitelé projednali rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný na příjmové i výdajové straně ve výši 718.250,- Kč.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Zastupitelé projednali změnu odměn zastupitelů dle zákona č. 99/20107 Sb., §72 odst.4. Nová výše odměny starosty je 10.950,- měsíčně, místostarostka bude pobírat odměnu ve výši 1.800,- měsíčně a zastupitelé se odměny vzdávají.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 8.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 1. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 9.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Zapsal: Marie Mocová Ověřil: Jana Gregorová, Josef Vosický