Zrealizované projekty

Program obnovy venkova 2007  (Gestor Středočeský kraj) – „Úprava veřejného prostranství Slověnice“ – Projekt obsahoval opravu fasády obecního úřadu, opravu kapličky a umístění okapů, opravu zastávky.

Program péče o krajinu 2007 (Gestor Agentura ochrany přírody a krajiny) – „Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině Alej u Slověnic“ – Projekt obsahoval obnovu aleje nad vsí výsadbou třešní a švestek.

Zpracování územního plánu Obce Slověnice – SZIF 2007 – 2009

Hlavní aktivitou projektu bylo zpracování územního plánu Slověnic v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území.

Územní plán se zpracoval se zapojením nejširší veřejnosti.

Program obnovy venkova 2008 – projekt „Obnova veřejné zeleně Slověnice“

Jednalo se o kompletní ošetření (prořezání, bezpečnostní vazby, event. pokácení a nová výsadba dle konzultací s odborníkem) vzrostlých stromů v obecním vlastnictví, které jsou situovány ve středu obce. Součástí projektu byla také nová výsadba – parková úprava návsi (výsadba 1 nového vzrostlého dubu, osazení lavičkou a výsadba keřů) v souladu s venkovským vzhledem návsi.

Program obnovy venkova 2009 – projekt „Dětské hřiště Slověnice“

Cílem projektu bylo vybudovat na veřejném prostranství uprostřed Obce Slověnice hřiště, které je určeno dětem a mladým lidem od O do 25 let. Hřiště slouží také jako místo setkání a posezení starším občanům. Do plochy byly instalovány houpačky, prolézačky, lavičky, stojan na kola a další prvky. Hřiště tvoří centrum setkávání pro všechny věkové skupiny.

Výstavba lávky poničené povodní 2013