REALIZOVANÉ/CHYSTANÉ AKCE

Plánované akce

Výstavba lávky – projektová dokumentace

 

Výkres výstuže betonových prvků M1:50, výkres ocelovou nosnou konstrukcí mostovky M1:50

Půdorys, řez M1:50, detaily M1:5, M1:20

Mostovka M1:30

Technická zpráva str. 1-9

Technická zpráva str. 10-18

Vyjádření povodí

Výkaz výměr

Statický výpočet

Podané žádosti o dotaci

Program obnovy venkova 2009 – podaná žádost o dotaci
Dětské hřiště Slověnice

Cílem projektu je vybudovat na veřejném prostranství uprostřed Obce Slověnice hřiště, které bude určeno dětem a mladým lidem od O do 25 let. Hřiště bude sloužit také jako místo setkání a posezení starším občanům. Do plochy budou instalovány houpačky, prolézačky, lavičky, stojan na kola a další prvky. V současné době je pozemek nevyužívaný, je zde jen trávník bez bližšího využití a představuje pro obec pouze zátěž v podobě údržby. Po vybudování hřiště bude tvořit centrum setkávání pro všechny věkové skupiny.

Zpracování územního plánu Obce Slověnice – SZIF 2007 – 2009
Hlavní aktivitou projektu je zpracování územního plánu Slověnic v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území.
Cílem je zpracovat územní plán s co nejširším zapojením veřejnosti.
Harmonogram projektu

Časový harmonogram realizace projektu

Fáze projektu

11/07

12/07

1/08

2/08

3/08

4/08

5/08

6/08

7/08

8/08

9/08

10/08

11/08

12/08

1/09

2/09

3/09

4/09

5/09

6/09

Podání žádosti o dotaci
Schválení žádosti
Projednání zadání ÚP s veřejností
Předání podkladů z jednání s veřejností a podkladů od zastupitelstva obce architektovi
Zpracování návrhu územního plánu
Návrh územního plánu
Projednání ÚP s dotčenými orgány státní správy (DOS)
Zapracování stanovisek DOS
Posouzení ÚP Krajským úřadem Stř. kraje
Projednání s veřejností
Schůzka s veřejností a DOS na OÚ
Úpravy územního plánu
Vydání územního plánu
Schválení územního plánu
Předložení žádosti o proplacení výdajů

Program obnovy venkova 2008 – Obnova veřejné zeleně Slověnice

Jedná se o kompletní ošetření (prořezání, bezpečnostní vazby, event. pokácení a nová výsadba dle konzultací s odborníkem)vzrostlých stromů v obecním vlastnictví, které jsou situovány ve středu obce. Součástí je také nová výsadba – parková úprava návsi (výsadba 1 nového vzrostlého dubu, osazení lavičkou a výsadba keřů) v souladu s venkovským vzhledem návsi.